• Türkçe
  • English

ICES UEBK 2018 - PanellerPanel 1
Okulu Yeniden Tasarlamak
Moderatör

Prof. Dr. Soner YILDIRIM
1990 yılında Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı'ndan mezun oldu. Öğretim teknolojileri alanındaki yüksek lisans eğitimini 1993 yılında Michigan State Üniversitesi'nde, aynı alanda doktora eğitimini South California Üniversitesi'nde 1997 yılında tamamladı. 1998 yılından bu yana ODTÜ Eğitim Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Araştırma konuları arasında eğitimde sosyal medya kullanımı, elektronik performans destek sistemleri, öğrenme analizleri ve nomofobya önemli yer tutmaktadır.
 

Panelist

Cevat Ayna
2003 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı'ndan mezun olmuştur. Yüksek lisans eğitimini 2010 yılında Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Programları ve Öğretim alanında tamamlamıştır. 2003 yılından beri Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde sınıf öğretmeni ve eğitimde yeni yaklaşımlar eğitmeni olarak görev yapmaktadır. Görev yaptığı bu sürede işbirliğine dayalı öğrenme ve yenilikçi öğrenme yaklaşımları konularında seminerler vermiştir. İşbirliğine dayalı öğrenme, teknolojinin sınıf içi etkinliklerde kullanımı ve öğrenme ortamlarının düzenlenmesi üzerine çalışmalar yürütmektedir.

Panelist

Uzman Lida Kita
Avrupa Eğitim Vakfı'nın İsrail ve Türkiye birimlerinde mesleki eğitim ve öğretim ile sosyal içerme (bütünleştirme) uzmanıdır. 1981 yılında  Tirana Üniversitesi'nden (Albania) mezun olmuştur. ILO Turin Üniversitesi Kalkınma Yönetimi ile SOAS Londra Üniversitesi Finansal ve Yönetim Araştırmaları Merkezi Kamu Politikası ve Yönetimi alanlarında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Ana uzmanlık alanı Güneydoğu Avrupa'da eğitim-öğretim ve sosyal içerme konularına yönelik kamu politikalarıdır.
Arnavutluk Eğitim ve Bilim Bakanlığı'nda ders kitabı yazarı ve müfredat uzmanı olan Kita; Tiran Üniversitesi'nde de öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. 2002 yılında İtalya–Turin’deki Avrupa Eğitim Vakfı Avrupa Ajansı'nda görev alana kadar sürecek olan Tirana’da bulunan Dünya Bankası Ofisi'ndeki eğitim ve kamu sektörü program yöneticiliği görevine ise 1993 yılında başlamıştır.
 

Panelist

Uzman Alessandro Brolpito
Alessandro Brolpito, İtalya merkezli bir ajans olan Avrupa Eğitim Vakfı'nda yenilik ve bilgi yönetimi kıdemli uzmanıdır. Vakfın misyonu, Avrupa Birliği'nin dış ilişkiler politikası bağlamında,  eğitim-öğretim ve işgücü piyasasında yapılacak reformlar vasıtasıyla, gelişen ve değişen ülkelerin beşerî sermaye potansiyellerini açığa çıkarmalarına destek sunmaktır. Ana çalışma alanı dijital yetenek ve yeterlikler ile mesleki eğitim ve öğretimde dijital teknolojilerin kullanımıdır. Avrupa  Komisyonu'nun 2014-15 dönemli Dijital ve Çevrimiçi Öğrenme ve 2016-18 dönemli Dijital Yetenek ve Yeterlikler Çalışma Gruplarında uluslararası deneyim kazanmıştır. Saha ve akran çalışmalarını içeren, politika oluşturmaya yönelik ve uygulamalı dijital yetenek ve dijital teknolojilere dönük planlama oluşturma hususlarında Türkiye ve AB adayı 5 ülke ile çalışmaya devam etmektedir. Aynı zamanda ulusal ve uluslararası olgular-vakalar üzerine dersler vermektedir. Yakın zamanda Avrupa vatandaşlarına, öğretmenlerine ve eğitim kurumlarına yönelik dijital yetenek ve yeterlikler hususunda Avrupa’ya özgü bir yapının geliştirilmesine yönelik katkıda bulunmuştur. Avrupa Eğitim Vakfı yayını olan “Sırbistan’da Mesleki Eğitim ve Öğretimde Dijital ve Çevrimiçi Öğrenme” isimli eserin yazarlarından biridir. Şu anda, Mesleki Eğitim ve Öğretimde Dijital Yetenek ve Yeterlikler konusunda Avrupa Eğitim Vakfı'nın birlikte çalıştığı 29 ülkenin güncel durumuna ilişkin makalesi üzerinde çalışmaktadır.
Avrupa Eğitim Vakfı'na katılmadan önce Avrupa Birliği projelerinde yazılım mühendisi olarak, üniversite yıllarında da İtalya’da mesleki eğitim veren ortaokullarda bilişim öğretmeni olarak görev yapmıştır. Yüksek lisans eğitimini İtalya-Milano’da Bilgisayar Bilimleri alanında ve doktora eğitimini ise London Open University'de Yazılım Projeleri Yönetimi alanında tamamlamıştır.
 


Panel 2
Öğretmen Yetiştirmenin Geleceği
Moderatör

Prof. Dr. Ali Yıldırım
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü öğretim üyesidir ve Göteborg Üniversitesi´nde (İsveç) misafir öğretim üyesi olarak bulunmaktadır.  Alternatif öğretim ve öğrenme süreçleri, öğretim planları ve değerlendirme, öğretmen eğitimi yanında eleştirel düşünme ve sosyal bilgiler eğitimi alanlarında araştırmalar yapmaktadır.  Okul geliştirme, aktif öğrenme ve program geliştirme konularında okullarda çalışmalar yürütmüştür.  Milli Eğitim Bakanlığı tarafından finanse edilen geniş çaplı çeşitli araştırma projelerine (aile eğitimi, SBS, mesleki eğitim, vb.) ve Dünya Bankası tarafından desteklenen çeşitli eğitim projelerinde (Milli Eğitimi Geliştirme Projesi, Endüstriyel Okullar Projesi, Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi Projesi, vb.) danışmanlık yapmıştır.  Aktif vatandaşlık eğitimi, hayat boyu öğrenme, iklim dostu okullar, öğrenme ağları, okul dışı öğrenme kazanımlarının değerlendirilmesi konularıyla ilgili AB Projelerinde koordinatör ve araştırmacı olarak görev almıştır.  Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu tarafından oluşturulan çeşitli komisyonlarda görev almış ve akreditasyon, fakülte-okul işbirliği, öğretmen nitelikleri, öğretmen eğitimi, öğretmenlik sertifikası konularında çeşitli rapor ve programların hazırlanmasına katkıda bulunmuştur.  Basılmış makale ve kitap çalışmaları öğretmen eğitimi, program geliştirme, değerlendirme, öğretim süreçleri, sosyal bilgiler öğretimi ve nitel araştırma konularına odaklanmaktadır..  

Panelist

Prof. Dr. Ahmet Doğanay
Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Eğitim Programları ve Öğretim Bölümü'nde 1983 yılında tamamlamıştır. İlk yüksek lisans derecesini aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde  aynı alanda 1986 yılında tamamlamıştır. 1986 yılında 1416 sayılı yasa ile Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderilen Ahmet Doğanay, Long Island Üniversitesi'nde ilköğretimde program ve öğretim alanında ikinci bir yüksek lisans derecesi almıştır. Doktora eğitimini ise Pittsburgh Üniversitesi'nde, sosyal bilgiler eğitimi alanında 1993 yılında tamamlamıştır.
1978 yılında bir yıl sınıf öğretmenliği yapan Ahmet Doğanay; akademik yaşamına 1984 yılında, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde başlamıştır. Yurt dışı eğitiminin sonrasında yine aynı fakültede göreve başlamıştır ve hâlen bu görevine devam etmektedir.
Akademik yaşamında anabilim dalı başkanlığı, bölüm başkanlığı, dekan yardımcılığı, yüksekokul müdürlüğü, senato üyeliği ve üniversiteler arası kurul üyeliği gibi çeşitli idari görevlerde bulunan Ahmet Doğanay, hâlen Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi dekan vekilliğini yürütmektedir. 
Profesör Doğanay, çeşitli ulusal ve uluslararası projelerde uzmanlık ve danışmanlık görevlerinde bulunmuştur. Bu projeler arasında YÖK Dünya Bankası Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi Projesi, Avrupa Konseyi Demokrasi ve İnsan Hakları Projesi, Avrupa Değerler Eğitimi Projesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Temel Eğitimde Program Geliştirme Projesi sayılabilir. Sosyal bilgiler eğitimi, düşünme eğitimi ve program geliştirme alanlarında yayınlar yapan Ahmet Doğanay, ikisi SSCI indeksinde taranan dergide alan editörlüğü ve biri uluslararası bir dergide baş editörlük olmak üzere 3 dergide editörlük görevi yürütmektedir.

Panelist

Prof. Dr. Todd Alan Prıce
Dr. Todd Alan Price; National Louis Üniversitesi Ulusal Eğitim Enstitüsü'nde Politika Çalışmaları Müdürü ve Eğitsel Kuruluşlar ve Eğitsel Araştırmalar  Bölümü Başkanı'dır. Eğitim programları, eğitim politikaları,  hizmet öğretimi ve sivil katılım, eğitimde teknoloji alanlarında kitaplar, kitap bölümleri ve makaleleri vardır. Dr. Price 2015 yılında Adana Çukurova Üniversitesi'nde düzenlenen kongrede yaptığı “Öğretmen Öğretimi Mercek Altında” başlıklı açılış konuşmasıyla teşekkür plaketi almıştır. 2017 yılında Amerikan Derneği Müfredat Çalışmaları Geliştirme Yıllık Konferans Programı başkanlığına layık görülmüştür. Hâlen Amerikan Eğitim Fakülteleri Derneği'nin Kamusal İlişkiler Komitesi üyesidir.
1995-99 Doktora: Wisconsin-Madison Üniversitesi, Eğitim Programları ve Öğretim
1990-95 Yüksek Lisans: Wisconsin-Madison Üniversitesi, Eğitim Programları ve Öğretim
1994 Bitirme Sertifikası: Pedagoji Kongresi, Havana, Küba
1990 Öğretim Görevlisi: Louisiana Devlet Üniversitesi, Geliştirici Okuma
1988-90 Yüksek Lisans: Wisconsin-Stout Üniversitesi, Rehberlik ve Danışmanlık
1984-86 Lisans: Wisconsin-Eau Claire Üniversitesi, Psikoloji ve Sosyoloji

.

Panelist

Doç. Dr. Jonas Emanuelsson
İsveç-Göteborg Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan Dr. Jonas Emanuelsson, Pedagojik, Müfredat ve Mesleki Çalışmalar Bölümü başkanlığını yapmaktadır. Bölüm, Avrupa’nın hem genel eğitbilim hem de bireye yönelik eğitbilim alanında en fazla uzmanlaşmış kurumlarından biridir. Bölüm, görevi başlangıçtan 12. sınıfa değin olan sınıf öğretmenlerinin (öğrencilerinin yaşları 6-17 arasındadır)  hizmet içi ve hizmet öncesi eğitimine yönelik hizmet vermektedir. Emanuelsson’un araştırma konuları arasında öğrenme ve sınıf içi etkileşim yoluyla matematik ve bilimi anlamlandırma yer alır.
 
 


Panel 3
Eğitim 4.0 Geçmişten Geleceğe Taşınan İnsan
Moderatör

Prof. Dr. Halil İbrahim Yalın
1985 yılında Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü'nden mezun oldu. Yüksek lisans öğrenimini 1988 yılında ABD'de Pittsburgh Üniversitesi'nde tamamladı. Yine aynı üniversiteden 1992 yılında doktora derecesini aldı. 1993 yılında yardımcı doçent, 1998 yılında doçent ve 2003 yılında profesör oldu. Halen Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölüm Başkanlığı görevini yürütmektedir.
 

Panelist

Prof. Dr. Sadi Seferoğlu
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Dr. Seferoğlu, lisans öğrenimini Radyo-TV ve Eğitim Bilimleri alanlarında Ankara’da tamamlamıştır. Yüksek lisans ve doktora derecelerini ABD, Columbia Üniversitesi'nde elde etmiştir. Eğitimde teknoloji kullanımı, uzaktan eğitim, e-öğrenme, m-öğrenme, teknoloji politikaları, öğretim materyalleri tasarlama-geliştirme, öğretmen eğitimi, hizmet öncesi ve hizmet-içi eğitim, sayısal uçurum, sanal zorbalık, İnternet tehditleri, İnternet bağımlılığı, sosyal medya, çocuk istismarı, çocuk ve medya mesleki ilgi alanları arasındadır.
 
 

Panelist

Prof. Dr. Cornelia Ilie
Cornelia Ilie, İsveç Malmö Üniversitesi Dilbilim Bölümünde profesör ve Yunanistan Hellenic American Üniversitesinde misafir öğretim üyesidir. İngiltere’de Lancaster ve ABD’de California Üniversitelerinde araştırmacı olarak bulunmuş, Avusturya, Finlandiya, Yunanistan, İtalya, Romanya, İspanya ve İngiltere’de çeşitli üniversitelerde misafir öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. ESTIDIA’nın (European Society for Transcultural and Interdisciplinary Dialogue) kurucusu ve başkanı, IPrA’da (International Pragmatics Association) yönetim kurulu üyesi, HEEFA (Higher Education and Education for All) ve IAU’da (International Association of Universities) uzmanlar grubu üyesidir.
Temel araştırma alanları disiplinlerarası ve uluslararası düzeyde çalışılan alanlardır. Prof. Ilie’nin edimbilim ve söylem pratikleri (özellikle siyaset, medya ve akademide kullanılan söylemler) ile kültürlerarası retorik ve argümantasyon konuları üzerine çok sayıda yayımlanmış makalesi bulunmaktadır. Sayısız kitap bölümü, hakemli dergi ve ansiklopedi makalesine ek olarak, son yıllarda The use of English in institutional and business settings: An intercultural perspective (Peter Lang, 2007); European parliaments under scrutiny: Discourse strategies and interaction practices (John Benjamins, 2010); Evolving genres in web-mediated communication (Peter Lang, 2012); International Encyclopedia of Language and Social Interaction (Wiley-Blackwell, 2015); Parliaments and parliamentarism: A comparative history of disputes about a European concept (Berghahn Books, 2016); Argumentation across communities of practice: Multi-disciplinary perspectives (John Benjamins 2017); Challenging leadership stereotypes through discourse: Power, management and gender (Springer 2017) kitaplarını da yazmıştır.

Panelist

Prof. Dr. Mei-Hung Chiu
Mei-Hung  Chiu, National Taiwan Normal Üniversitesi Fen Eğitimi Enstitüsü’nde fen eğitimi profesörüdür. Kimya alanında lisans derecesini National Taiwan Normal Üniversitesi'nden, eğitim yüksek lisans ve doktora derecelerini Harvard Üniversitesi'nden almıştır. Üniversite'de fen eğitimi araştırmacısı ve profesörü olarak çalışmaya başlamadan önce 3 yıl boyunca ortaokul fizik ve kimya öğretmenliği yapmış, bilinen uluslararası dergilerde kimya müfredatı, fen öğreniminde öğrencilerin kavramsal algılamaları ve zihinsel modeller konularına ilişkin makaleleri yayımlanmıştır.
Mei-Hung Chiu ayrıca International Union of Pure and Applied Chemistry – IUPAC (Uluslararası Temel ve Uygulamalı Kimya Birliği) tarafından desteklenen ve pek çok ülkeden (Avustralya, Şili, İsrail, Almanya, Japonya, Malezya, Hollanda, Yeni Zelanda, Tayvan, Tayland, Türkiye ve ABD) akademisyenin yer aldığı “Kimyada Eğitim Programı Standartlarının Karşılaştırılması” konulu bir araştırma projesi yürütmektedir.
 


Panel 4
Eğitimin Bugünü ve Geleceği
Moderatör

Prof. Dr. Emin Karip
Pittsburgh Üniversitesi'nde, Eğitimde Yönetim ve Politika Çalışmaları alanında 1989 yılında yüksek lisans ve 1994 yılında doktora derecesini almıştır. 1993-1995 yıllarında aynı üniversitenin Sosyal ve Şehircilik Araştırmaları Merkezi'nde araştırma uzmanı olarak çalışmıştır. 1995 yılından 2011 yılına kadar Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. Dr. Karip, 2003-2006 yılları arasında Talim ve Terbiye Kurulu üyesi, 2011-2016 yılları arasında Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı olarak meslek hayatını sürdürmüştür. Çalışmalarına eğitim politikaları, eğitimde fırsat eşitliği, eğitim sistemlerinin etkililiğinin geliştirilmesi alanlarında devam eden Dr. Karip, hâlen Türk Eğitim Derneği bünyesindeki TEDMEM’in direktörü ve Türk Eğitim Derneği'nin eğitim danışmanı olarak görev yapmaya devam etmektedir.
 

Panelist

Prof. Dr. Ahmet İnam
1947 Sandıklı doğumlu. 1971’de ODTÜ Elektrik Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuştur. 1980’de Edmund Husserl’de Mantığın Yeri isimli teziyle İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde felsefe doktorasını tamamlamıştır. 1980’den bu yana ODTÜ’de felsefe ve mantık dersleri vermektedir. 1989’da felsefe profesörü olmuştur. Sekiz yüzden fazla makalesi ve otuzu aşan kitabıyla, bilim teknoloji, sanat konularında araştırmalar yapmaya devam etmektedir. Edebiyat kuramı, eleştirisi ile ilgili çalışmalarını 1967’den beri sürdürmektedir. Şiir denemelerinin yanında yayımlanmış bir romanı da bulunmaktadır.

Panelist

Cem Gülan
1984 yılında ODTÜ Makina Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1985 yılında bir özel okul kurarak kurucu temsilciliği görevini üstlendi. 1992 yılından bu yana Türkiye Özel Okullar Derneği yönetim kurullarında görev aldı. 2001-2004 yılları arasında Özel Okullar Sınavı, sınav yürütme kurulu başkanlığı, 2009-2017 yılları arasında dernek başkanlığı, 2012-2016 yılları arasında TOBB Eğitim Meclisi Başkan vekilliği yaptı. Halen Türkiye Özel Okullar Derneği, Yüksek İstişare Konseyi başkan yardımcılığı görevini yürütmekte.

 

Panelist

Prof. Dr. Üstün Ergüder
ÖĞRENİM DURUMU
Doktora: 1969, Syracuse Üniversitesi, Maxwell Yurttaşlık ve Kamusal İlişkiler Okulu, Siyaset Bilimi Bölümü, Syracuse, New York, ABD.
Lisans: 1961, Manchester Üniversitesi, İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Manchester, İngiltere
Lise: 1957, Doğa Bilimleri alanında mezuniyet, Robert Koleji, İstanbul.
SON YILLARDAKİ GÖREVLERİ
Kurucu ve Direktör, İstanbul Politikalar Merkezi,  Sabancı Üniversitesi (2001 – 2010).
Emeritus Profesör, Sabancı Üniversitesi (2010 yılından itibaren).
ÜYESİ OLDUĞU veya GÖREV ALDIĞI KURULUŞLAR
Kurucu ve Direktör, Eğitim Reformu Girişimi (ERG): 2003 yılında Sabancı Üniversitesi bünyesinde kurulan ERG resmî olarak bir vakıf veya dernek olmamasına rağmen bir sivil toplum kuruluşunun bütün özelliklerine sahiptir. Aralarında üniversite ve sivil toplum örgütlerinin bulunduğu 20 kuruluşun sağladığı imkânlarla çalışmaktadır. 
Magna Charta Yüksek Öğretimde Akademik Özgürlük ve Kurumsal Özerklik İzleme Merkezi, Bologna, İtalya, Konsey Üyesi (2004 – 2009), Başkan (2009 -  Eylül 2013): Magna Charta İzleme Merkezi; Bologna Üniversitesi, Avrupa Üniversiteler Birliği ve UNESCO’nun girişimleri ile 1988 yılında 380 rektör tarafından imzalanmış akademik özgürlük ve kurumsal özerklik deklarasyonunun (Magna Charta Universitatum) ilkeleri çerçevesinde yükseköğretimdeki gelişmeleri izlemek, raporlar hazırlamak için kurulmuştur.  Dünyanın değişik yerlerinden gelen üniversite rektörleri, her yıl eylül ayında Bologna’da yapılan bir törenle Universitatum’u imzalayıp bu ilkelere bağlılıklarını belirmektedirler. Eylül 2013’e kadar 800 civarında üniversite Universitatumu imzalamıştır. 
 

Panelist

Ahmet Eti
Sebit AŞ ve Sebit LLC’nin (ABD) kurucusu, çok sayıda uluslararası ödülün sahibi “Vitamin” ve “Adaptive Curriculum”un yaratıcısı Ahmet Eti, Türk Telekom şirketlerinden Sebit’in Genel Müdürü ve Sebit LLC’nin Yönetim Kurulu Başkanı'dır.
Meslek hayatına 1988’de TÜBİTAK’ta araştırmacı olarak başlayan Eti, burada üstlendiği projelerdeki başarılarından sonra “Bilgisayar Destekli Eğitim Araştırma Laboratuvarı”nı, 1996’da ise laboratuvarın Bilim Kurulu kararıyla özelleştirilmesiyle birlikte Sebit’i kurmuştur. Burada, “Akademedia” ve Akademedia’nın Çincesi “Tian-yi” gibi dünya çapında ödüle değer bulunan pek çok ürüne imza atmıştır. Sebit’in SBS tarafından satın alınmasıyla, Siemens’in “Dünya E-Öğrenme Direktörü” olarak, “Malezya Matematik-Fen Ders Geliştirme Projesi”ni ve AB 6. Çerçeve’nin en büyük eğitim Ar-Ge projesi olan “iClass”ı hayata geçirmiş ve 2007 yılında Sebit’i bir grup şirketi olarak Türk Telekom’a devretmiştir. 
Eti, 1989 yılında UNESCO Bilgisayar Destekli Eğitim Komisyonu Türkiye Delegeliği ve 1990 yılında Millî Eğitim Bakanlığı Bilgisayar Destekli Eğitim Danışma Kurulu Üyeliği yapmıştır. 2001 yılında, Dünya Genç Girişimci İşadamı Yarışması'nda, “Türkiye’nin En Yaratıcı ve Yenilikçi Girişimcisi” seçilmiş ve 2004 yılında Profesör Mustafa N. Parlar Eğitim ve Araştırma Vakfı “Teknoloji Teşvik” ödülünü kazanmıştır.
Ahmet Eti, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Bölümü'nden lisans ve yüksek lisans derecelerine sahiptir. Yenilikçi eğitim çözümleri yaratma ve modelleme deneyimini, pek çok ülkede kamu ve sivil toplum kuruluşları için geliştirdiği projelere aktaran Eti, bu projelerle eğitim dünyasına etkin çözümler sunmakta ve eğitimin küresel dönüşümüne katkı sağlamaktadır.